ENGLISH    I    CYMRAEGAMGYLCHEDD …

Yn Towy Valley Milk, rydym yn falch o rannu ein hangerdd yn ein hymgais i ostwng ein hôl troed carbon a chynyddu ein cynaliadwyedd wrth gynnig poteli llaeth gwydr y gellir ei ail-ddefnyddio a’i ail llenwi, gan dorri lawr ar y defnydd o blastig. Drwy brynu un o’n poteil gwydr 1 litr gellir ei ail ddefnyddio ac y byddwch chi’n gwneud eich rhan i helpu warchod ein hardal leol!

Golchwch, dychwelwch ac ail-lenwch- y cam mawr nesaf at gynaliadwyedd a helpu i leihau gwastraff plastig!

DYFFRYN URDDASOL Y TYWI

EIN TREFTADAETH …

Mae Penybanc Uchaf yn fferm laeth deuluol sydd wedi ei leoli yn Nyffryn mawreddog a hardd y Towy ychydig y tu allan i bentref Llanarthney, Sir Gaerfyrddin. Mae’r fferm yn cael ei rhedeg gennyf i (Aled) a fy rhieni, Meurig ac Anwen Davies. Fi yw’r ffermwr llaeth o’r bedwaredd genhedlaeth ar ddwy ochr ein teulu ac rwy’n falch o barhau â’r traddodiad teuluol gan ddarparu llaeth ffres wedi’i basteureiddio o’n buchod Holstein pedigri.

LLAETH A MWY …

Ar ôl i’n gwartheg gael eu godro, yna anfonir y llaeth i’r ystafell basteureiddio i ddechrau’r broses. Mae’n cael ei wneud yn llawer llai araf na’r ffatrïoedd sy’n cyflenwi’r archfarchnadoedd, felly bydd y llaeth yn cael ei ddifrodi llai ac yn cadw ei ansawdd gwych a blas ffres. Ni fydd y llaeth yn cael ei homogeneiddio. Yna caiff y llaeth ffres ei gludo i’n peiriannau gwerthu.

LLAETH A MWY …

Mae gennym cenfaint o fuchod Holstein pedigri yr ydym wedi’u bridio ers blynyddoedd lawer. Maent yn cael eu godro ddwywaith y dydd – bore a nos. Mae ein buchod yn treulio misoedd yr haf y tu allan yn pori’r porfeydd gwyrddlas o amgylch ein fferm yn edrych dros yr olygfa eiconig o Gwm Towy. Dros fisoedd y gaeaf, daw yn ei hol y tu mewn i gael lloches clud a gael eu gofalu a’u bwydo gan y porthiant a wneir ar ein fferm dros fisoedd yr haf.

YSBRYDOLI …

Mae ein llochesi llaeth pwrpasol newydd ar agor 24 awr y dydd lle gallwch brynu’ch llaeth ffres, blasus yn uniongyrchol o’n peiriannau gwerthu. Roeddem am roi cyfle i bobl leol a’n cymuned brynu ein llaeth ffres a gynhyrchir oriau yn gynharach o’n buchod sy’n pori ar stepen eu drws!

LLEOLIAD …

Dewch i ymweld ag un o dau safle Peiriannau Gwerthu sydd wedi’u lleoli ym:

• Neuadd y Pentre, Llanarthne Sir Gaerfyrrddin SA32 8JD

• Parc Busnes Cross Hands
Heol Stanllyd, Cross Hands SA14 6RB

Prynwch un o’n poteli 1 litr (ail-ddefnyddiadwy) wedi’u brandio a’u hail-lenwi yn y naill neu’r llall o’n dwy gorsaf laeth.

CYSTYLLTWCH Â NI …

Aled Davies
Penybanc Uchaf
Llanarthney

Sir Gaerfyrddin SA32 8LB

Ffôn Symudol: 07881 430696
E-bost: info@towyvalleymilk.co.uk
Gwefan: www.towyvalleymilk.co.uk